Νομοθεσία περί δημοσίευσης ισολογισμών

Σύμφωνα με το άρθρο 232 του νόμου 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) η υποχρέωση των εταιριών με μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε. για δημοσίευση των ισολογισμών τους σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες έχει καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων σε ιστοσελίδα της εταιρείας.

Ακολουθεί το κείμενο της σχετική νομοθεσίας:

 

Η Νομοθεσία - Άρθρο 232 ν.4072/2012

Άρθρο 232 Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων

1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

 

ΦΕΚ Α/86/11-4-2012